STUDII ȘTIINȚIFICE

Articole din culegeri, anale și reviste științifice

 2010

Galben, Andrei. Procesul Bologna şi sistemul educaţional din Republica Moldova / Andrei Galben // Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept: conf. şt., 13-14 mai 2010, Chişinău / Univ. liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2010. – P. 275-281.

2008

Galben, Andrei. Argument = Foreword // Revista de Istorie şi Politică = History & Politics  / Inst de Istorie şi Ştiinţe Politice al ULIM. – 2008. – Nr 1/2. – P. 5-6.

2006

Galben, Andrei. Corupţia în învăţământul din Republica Moldova: mit sau realitate // Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei: conf. naţ. practico-şt., 2005. – Ch.: Bons Offices, 2006. – P. 25 -35. – ISBN 978-9975-928-30-4.

Galben, Andrei. Particularităţi ale procesului de globalizare economică / A. Galben, I. Popescu, M. I. Constantinescu // Analele Universităţii „Spiru Haret”. Ser. Economie: Vol. 6. – Bucureşti, 2006. – P. 77-85.

Galben, Andrei. The systems for persons’ identification and verification on the basis of face correlation recognition / V. L. Perju, D. P. Casasent, A. I. Galben, O. P. Ciubotaru // Optical Pattern Recognition XVII: Proceedings of SPIE, 20-21 apr. 2006, Kissimee, Florida, USA. – Vol. 6245. – Kissimee, 2006. – P. 62450Q – 1.

2003

Galben, Andrei. La dot dans les rapports matrimoniaux et de famille dans la Moldova du XVIII – premiere moitie du XIX siecles / A. Galben, A. Guţu // Symposia Professorum Seria Istoria: materialele ses. şt. din 26-27 apr. 2002 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; rector A. Galben; coord. Gh. Postică. – Ch.: Pontos, 2003. – P. 112-119.

1999

Galben, Andrei. International ethics in public relations // Human rights in the Republic of Moldova. – Ch.: Garuda-art, 1999. – P. 106-115. – ISBN 9975-9994-4-5.

Galben, Andrei. Rolul statului în sistemul relaţiilor economice externe: (exemplul Rep. Moldova) // Analele ştiinţifice. Economie. – Vol. 1 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. A. Galben; red. resp. Gh. Postică; red. şef A. Malai. – Ch.: ULIM, 1999. – P. 7-12.

1998

Galben, Andrei. Activitatea ştiinţifică – prestanţa universităţii // Ştiinţa universitară în serviciul progresului uman: conf. şt.-didactică anuală, 22-23 mai 1998: ed. a 2-a: rezumate / Univ. Liberă Intern. din Moldova; resp. de ed. Andrei Galben. – Ch., 1998. – P. 3.

1990

Galben, A. Organele judiciare locale din Moldova Feudală: (sec. XVII – încep. sec. XIX) // Rev. de istorie a Moldovei. – 1990. – Nr 3. – P. 3-13. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr.: 48 tit.

1991

Галбен, Андрей. Клятво по обычному праву // Очерки происхождения молдавского народа. – К., 1991. – Деп. ИНИОН.

Галбен, Андрей. Некоторые черты молдавского феодального права в период турецко-фанариотского ига // Молдавский феодализм. Общее и особенное (история и культура): сб. науч. тр. – К.: Штиинца, 1991. – Р. 263-276. – Bibliogr. în note.

Галбен, Андрей. Роль рецепции византийского права в Молдове, ХV-XVIII вв. / Е. Арамэ, А. Галбен // XVIII Международный конгресс византинистов: рез. сообщ. Т. 1. А-К. – М., 1991. – Р. 95-100.

1993

Galben, Andrei. Unele consideraţii privind influenţa bizantină asupra culturii juridice în Moldova Feudală // Rev. de filosofie şi drept . – 1993. – Nr 1– P. 37-45. – Rez. în lb. rusă, eng. – Bibliogr.: P. 43-45.

1989

Галбен, Андрей. Правовая культура Молдавии и крестьянство в период турецко-фанариотского ига (XVIII в.) // Взаимосвязь города и деревни в их историческом развитии: ХХII сесия всесоюз. симпоз. по изучению пробл. аграр. истории: тез. докл. и сообщ., Минск, 11-14 окт. 1989. – Минск, 1989. – Р. 162-164.

1988

Галбен, Андрей. Вопросы истории права в Молдавии в переходной период от феодализма к капитализму // Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма. – К.: Штиинца, 1988. – Р. 135-145. – Bibliogr. în note.

Галбен, Андрей. Роль государственной власти в эволюции форм собственности в Молдавии, XVIII в. // Общее и особенное в развитии феодализма в России, Молдавии. Проблемы феодальной государственной собственности и государственной эксплуатации: (ранний и развитой феодализм): чтения посвящ. памяти акад. А. В. Черепнина: тез. докл. и сообщ., Кишинэу, 5 – 7 апр. 1988. – М.: Изд-во Ин-та истории СССР АН СССР, 1989. – Р. 280-286.

1986

Галбен, Андрей. Некоторые вопросы раннемолдавского обычного права // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1986. – Nr 1. – Р. 42-48.

1984

Галбен, Андрей. Влияние российского законодательство на судоустройство и судьбы обычного права Бессарабии в первой трети XIX в. // Россия и Юго-Восточная Европа: сб. науч. тр. – К.: Штиинца, 1984. – P. 89-94. – Bibliogr. în note.

Галбен, Андрей. Из истории молдавского обычного права: (преимущественное право приобретения недвижимости) // XXVI съезд КПСС и проблемы аграрной истории СССР: сб. науч. тр. – Уфа: Башкир. kн. изд-во, 1984. – Р. 178-185.

1980

Галбен, А. Об институте наследования в системе обычного права у молдаван: (XV – XIX в.) // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1980. – Nr 3. – Р. 77-85. – Bibliogr.: 51 tit.

Галбен, Андрей. Социально-правовые функции Сoборной грамоты 1785 г. // Доклады на XVIII сессии Всесоюз. симпоз. по изучению проблем аграрной истории. – Воронеж, 1980. – P. 115-119.

1979

Галбен, А. Об институте приданого в системе обычного права у молдован: (XVII – перв. половина XIX в.) // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1979. – Nr 3. – Р. 78-84.

1977

Галбен, А. К истории преимущественного права приобретения в Молдове // Изв. АН МССР Сер. обществ. наук. – 1977. – Nr 1. – P. 77-83. – Bibliogr. în note.